Information Notice

Notă de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Atunci cand accesezi website-ul nostru, compania noastra prelucreaza unele dintre datele tale cu caracter personal, in principal pentru a asigura accesibilitatea website-ului.
Cadrul legal general care reglementează protecția datelor cu caracter personal este reprezentat de către Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană, iar aceasta notă de informare urmează cerințele prevăzute în GDPR.

Care sunt entitățile implicate în prelucrarea datelor tale cu caracter personal?

În primul rând, datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de către Cluj Business Centre SRL (”The Office Cluj-Napoca”), o societate de drept român, cu sediul social în Timisoara, str. C. Brediceanu 10, cladirea A, City Business Centre, înregistrată sub nr. J35/1603/2012, CUI 30391679.
Cluj Business Centre SRL acționează în calitate de operator de date cu caracter personal.
Având în vedere că Cluj Business Centre SRL face parte din grupul de societăți Nepi Rockcastle si Mulberry Development SRL (denumite in continuare in mod colectiv ”Grup”), datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate în scopurile de mai jos și de alte societăți din Grup, în cazul în care putem (The Office Cluj-Napoca sau societățile destinatare din grup) justifica un temei legitim în acest sens sau dacă obținem consimțământul dumneavoastră în acest sens. Lista societăților din Grup o poți găsi la următoarea adresă www.nepirockcastle.com, http://mulberry-development.ro.

Ce fel de date prelucrăm?

Cluj Business Centre SRL prelucrează datele tale de identificare și de contact (i.e., nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon), date comunicate de catre tine. De asemenea, cand vizitati website-ul nostru, colectăm urmatoarele date: IP-ul tău, tipul browser-ului, tipul computerului folosit si sistemul de operare, data si ora accesarii, precum si locatia.
Cu ocazia accesării site-ului nostru, iti prelucram următoarele date cu caracter personal: adresa IP, tipul browser-ului, tipul de calculator folosit și sistemul de utilizare, data și ora accesării, precum și locația. Tot ca urmare a utilizării Site-ului, plasăm pe calculatorul tău modulele cookies sau alte mijloace tehnice similare, pentru a te ajuta să accesezi cât mai ușor și eficient serviciile Site-ului nostru, precum și să furnizăm, protejăm și să îmbunătățim Site-ul. Mai multe informații despre modulele cookies, poți găsi în Politica de Cookies disponibilă pe site-ul nostru la sectiunea „Cookies”.

Pentru ce scopuri prelucrăm datele de mai sus și care este baza noastră legală?

Datele cu caracter personal descrise mai sus sunt prelucrate pentru următoarele scopuri:
a) contactarea ta prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-ți aduce la cunoștință informații (i.e., fără a avea o natură de marketing),
b) crearea și analizarea de profiluri cu privire la tine cu scopul de a-ți prezenta un conținut adaptat preferințelor tale și pentru a ne îmbunătăți serviciile,
c) realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, precum și activități de fidelizare a clientelei, precum și realizarea de sondaje,
d) efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă,
e) centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, în care sa fie stocate informațiile cu privire la tine, pentru a putea fi accesate pentru utilizare de noi în activitatea noastra (i.e. utilizarea acestor date presupune prelucrarea acestora de către aplicațiile interne ale companiei, în desfășurarea activității comerciale),
f) efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice, rapoarte) cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor companiei, Grupului NEPI Rockcastle si Mulberry Development, dar și ale Partenerilor,
g) arhivarea, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care compania noastra este parte, precum și efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor, precum și realizarea de audituri sau investigații la nivelul companiei,
h) asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice (e.g. aplicații, rețea, infrastructură, pagina web), cât și în cadrul locațiilor fizice,
i) furnizarea de servicii suport pentru tine atunci când ne soliciți aceasta.

Către cine transmitem datele tale cu caracter personal?

a) furnizori de servicii IT (e.g. mentenanță și dezvoltare software, mentenanță și dezvoltare site),
b)furnizori de servicii de cercetare de piață, furnizori de servicii prin care se transmit comunicările de marketing, furnizori de servicii de monitorizare a traficului și comportamentului utilizatorilor instrumentelor online, furnizori de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, furnizorilor de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, furnizorilor de servicii de realizare a conținutului formelor de marketing,
c) societăți din grupul de societăți Nepi Rockcastle si Mulberry Development (detalii la www.nepirockcastle.com, http://mulberry-development.ro).

Vom impune contractual acestor entități ca acestea, precum și personalul acestora să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale. De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții publice sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale.

Care este perioada pentru care stocăm datele tale cu caracter personal?

Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate și stocate pe perioada necesară pentru care îți furnizăm serviciul oferit prin intermediul website.

Care sunt drepturile tale în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal?

În calitate de utilizator al Site-ului, ai următoarele drepturi, ce pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem în raport cu tine:

a) Dreptul de acces – poți solicita confirmarea faptului că datele tale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către noi, iar în caz afirmativ, poți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. În urma unei solicitări efectuate în acest sens, iti vom elibera și o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de costurile efective inregistrate,

b) Dreptul la rectificare – poți obține rectificarea datelor tale cu caracter personal inexacte, precum și completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare.

c) Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situațiile reglementate expres de lege poți obține din partea noastra ștergerea respectivelor date. Astfel, poți solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal dacă:
- datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
- îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
- te opui prelucrării in temeiul dreptului la opoziție;
- prelucrarea datelor tale cu caracter personal este nelegală;
- datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine.

d) Dreptul la restricționarea prelucrării– poți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite situații reglementate expres de lege, după cum urmează:
- contești exactitatea datelor, pentru perioada în care se verifică exactitatea datelor in cauză;
- prelucrarea este ilegală și te opui ștergerii datelor;
- daca ai nevoie de aceste date pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță, iar compania noastra nu mai are nevoie de aceste date;
- te-ai opus prelucrării datelor cu caracter personal, pentru perioada în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale.
In aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate.

e) Dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal – te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării (inclusiv creării de profiluri) întemeiate pe interesul nostru legitim sau, după caz, pe exercitarea de către noi a unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea unei autorități publice cu care ar am fi învestiti. Materialele de promovare transmise prin mijloacele de comunicare electronică pot conține informații succinte referitoare la posibilitatea ta de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru efectuarea de activități de tip marketing direct. În cazul în care vei obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru efectuarea de activități de tip marketing direct, datele tale cu caracter personal nu vor mai fi folosite pentru aceste scopuri.
Dreptul de a obiecta la activitatea de marketing direct este disponibil în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct se întemeiază pe (i) interesul nostru legitim, sau (ii) pe relația contractuală existentă cu noi și vizează produse similare celor deja contractate, și nu pe consimțământul transmis.

f) Dreptul la portabilitatea datelor - poți primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, care poate fi citit automat, si poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate direct de către tine către noi și numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul respectivei persoane,

g) Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor tale cu caracter personal. Plângerea se va depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) – detalii la www.dataprotection.ro,

h) Dreptul de a-ți retrage consimțământul – îți poți retrage, în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

i) Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor – în cazul în care se iau decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal și aceste decizii te afectează în mod semnificativ poți (a) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (b) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, (c) obține explicații cu privire la decizia luata și (d) contesta respectiva decizie.

Aceste drepturi (mai puțin dreptul de a te adresa ANSPDCP, pe care îl poți exercita în condițiile stabilite de această autoritate – în acest sens poți consulta pagina web oficială www.dataprotection.ro) pot fi exercitate, oricând, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei scrisori/mesaj prin următoarele modalități:
- prin poștă, la adresa: Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, Sector 1, Bucuresti, Romania (in atenția NEPI Rockcastle);
- - prin email, la adresa de email: data.protection@nepirockcastle.com

În plus, la nivelul Grupului s-a numit un Ofițer pentru Protecția Datelor (”OPD”), care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal și de exercitarea drepturilor aferente protecției datelor. OPD-ul poate fi contactat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, utilizand datele de contact mentionate mai sus.

Ce profiluri realizăm cu privire la activitatea ta?

Pentru scop statistic, compania noastra realizeaza diferite profile ale utilizatorilor website-ului, inclusiv al tau. Asemenea profile implica analiza datelor personale pe care le detinem despre tine. In acest sens, aplicam masuri pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
In plus, sunt utilizate proceduri matematice si statistice corecte, datele cu caracter personal sunt securizate si avem implementate masuri care permit corectarea anomaliilor cu un risc minim de eroare.

Data actualizare

Prezenta Politica a fost actualizată la actualizată la 26.11.2018.
Ne rezervam dreptul de a revizui și actualiza aceasta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment. Informațiile suplimentare vor fi incluse în acest document actualizat, pe care îl veți putea găsi la pe website-ul nostru. Astfel, te rugăm să verifici secțiunile aferente Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal si Notei de Informare, atunci când accesezi site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima ta vizită. Daca ai întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină te rugăm să ne scrii la adresa data.protection@nepirockcastle.com